Podsumowanie podatku korporacyjnego S

S Podatki korporacyjne: wprowadzenie
Spis Treści Artykułu:
 • 4 Funkcje korporacji S
 • S Korporacje vs. Korporacje C
 • Podatki stosowane na poziomie korporacyjnym
 • Nadwyżka biernego podatku dochodowego netto
 • LIFO Odzyskiwanie podatku
 • Wbudowany podatek od zysków
 • Tranzytowe traktowanie pozycji podatkowych
 • Stawka podatku od osób prawnych
 • Amerykańskie korporacje mogą wybrać opodatkowanie na poziomie korporacyjnym lub na poziomie akcjonariuszy. Ci, którzy wybierają opcję akcjonariusza, nazywają się S korporacjami. Litera "S" odnosi się do podrozdziału S rozdziału 1 Internal Revenue Code.

  Korporacja nadal składa własne zeznania podatkowe i mierzy dochód podlegający opodatkowaniu, ale dochód podlegający opodatkowaniu jest następnie dzielony i rozdzielany między akcjonariuszy. Różne odliczenia i ulgi podatkowe również przechodzą na akcjonariuszy. Każdy zawiera część dochodu, odliczeń i kredytów na osobistym zeznaniu podatkowym.

  Żadnego podatku dochodowego nie stosuje się na poziomie korporacyjnym. Zamiast tego wszystkie dochody są opodatkowane przy użyciu stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

  4 Funkcje korporacji S

  Według IRS "korporacje typu S ... decydują się przekazać dochód korporacyjny, straty, odliczenia i kredyty do swoich udziałowców dla celów podatkowych federalnych .. Udziałowcy korporacji S zgłaszają przepływ dochodów i strat na swoich osobistych zeznaniach podatkowych i podlegają opodatkowaniu według ich indywidualnych stawek podatku dochodowego, co pozwala firmom S uniknąć podwójnego opodatkowania dochodu korporacyjnego S korporacje są odpowiedzialne za podatek od pewnych wbudowanych zysków i pasywnego dochodu na poziomie jednostki. "

  S Korporacje vs. Korporacje C

  Korporacja, która decyduje się na opodatkowanie na poziomie korporacyjnym, nazywa się korporacją C i składa własny deklarację podatkową. Mierzy dochód podlegający opodatkowaniu i oblicza podatek zgodnie ze stawkami podatku od osób prawnych.

  Gdy korporacje C wypłacają zyski akcjonariuszom w formie dywidend, dywidendy te stanowią dochód podlegający opodatkowaniu na rzecz wspólnika.

  Podatki stosowane na poziomie korporacyjnym

  S korporacje są odpowiedzialne za płacenie trzech podatków na poziomie korporacyjnym: nadwyżka pasywnego dochodu netto, podatek od odzyskiwania LIFO i wbudowany podatek od zysków.

  Nadwyżka pasywnego podatku dochodowego netto i podatku windykacyjnego LIFO ma zastosowanie tylko wtedy, gdy korporacja S była poprzednio podlegającą opodatkowaniu korporacją korporacyjną lub jeśli korporacja S przeszła reorganizację bez podatku od korporacji korporacji.

  Nadwyżka biernego podatku dochodowego netto

  Nadwyżka dochodu pasywnego netto jest podatkiem na poziomie korporacyjnym od pasywnego dochodu osiągniętego przez korporację S. Dochód pasywny obejmuje dochód z odsetek, dywidend, rent, czynszów i tantiem. Nadwyżka pasywnego podatku dochodowego netto ma zastosowanie, jeśli dochód pasywny stanowi więcej niż 25 procent ogólnych przychodów korporacji S.

  IRS udostępnia arkusz roboczy do obliczania tego nadwyżkowego pasywnego podatku dochodowego netto w jego Instrukcji dla formularza 1120S.

  LIFO Odzyskiwanie podatku

  "LIFO" odnosi się do metody inwentaryzacji dla celów podatkowych. Według IRS, podatek od windykacji LIFO ma zastosowanie, jeśli "korporacja zastosowała metodę wyceny inwentaryzacji LIFO w ostatnim roku podatkowym jako korporacja C lub korporacja C przekazała inwentarz LIFO korporacji w transakcji nieuznania, w której te aktywa zostały przeniesione własność."

  Więcej informacji na temat podatku od odzysku LIFO można znaleźć w rozdziale 1.1463-2 przepisów o podatku dochodowym.

  Wbudowany podatek od zysków

  Wbudowany podatek od zysków ma zastosowanie, gdy korporacja S dysponuje aktywami w ciągu pięciu lat od nabycia tego składnika aktywów, a korporacja S albo nabyła składnik aktywów, gdy korporacja S była korporacją typu C, albo nabyła aktywa w transakcji, w której podstawa aktywów została określona przez odniesienie do jej podstawy w rękach korporacji C.

  Część III instrukcji do harmonogramu D dla formularza 1120S objaśnia ten podatek bardziej szczegółowo, podobnie jak sekcja 1374 Kodeksu podatkowego i sekcja 1.1374-1 przepisów o podatku dochodowym.

  Tranzytowe traktowanie pozycji podatkowych

  Termin "tranzyt" oznacza po prostu, że dochody i inne podatki przepływają z korporacyjnego zwrotu do osobistych deklaracji podatkowych akcjonariuszy.

  Jako przykład załóżmy, że ABC Corporation jest korporacją S i ma jednego udziałowca, Johna Doe. ABC ma dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 100 000 USD. O tym, że sto tysięcy dolarów zgłasza się od korporacji do akcjonariusza, pana Doe, na liście K-1.

  Pan Doe następnie pobiera tę kwotę z Harmonogramu K-1 i zgłasza ją na stronie 2 swojego harmonogramu E. Dodaje ten dochód do reszty swoich dochodów na formularzu 1040.

  Metoda "pass-through" oznacza, że ​​elementy dochodu, potrąceń lub kredytów zachowują swój charakter, gdy przepływają z korporacji S do osobistego zeznania podatkowego akcjonariusza. Jeżeli korporacja S sprzedała część aktywów, które kwalifikują się do długoterminowego pozyskiwania zysków kapitałowych, dochód ten jest wykazywany jako zyski długoterminowe na wykazie K-1 od spółki do akcjonariusza. Poszczególny udziałowiec będzie następnie raportował ten dochód na swoim wykazie D jako zyski długoterminowe.

  Załóżmy, że korporacja S przekazuje pieniądze na cele charytatywne. Ten przedmiot jest zgłaszany jako datek charytatywny na Harmonogramie K-1. Akcjonariusz zgłosiłby swoją część darowizny na cele charytatywne jako wyszczególnione potrącenie na cele charytatywne na swój osobisty powrót.

  Przejściowe traktowanie pozycji podatkowych wymaga, aby wszystkie pozycje dochodu, odliczeń i ulg podatkowych były traktowane w odpowiedni sposób, gdy te pozycje są zgłaszane na osobistym zeznaniu podatkowym akcjonariusza.

  Stawka podatku od osób prawnych

  Ustawa Tax Cuts and Jobs Act obniżyła stawkę podatku dla korporacji C z 35 procent do 21 procent od 2018 roku. Tymczasem udziałowcy w korporacji S wciąż płacą stawkę podatkową współmierną do ich osobistych dochodów, zgodnie z ich własnymi nawiasami podatkowymi, a to może być wyższa niż stawka korporacyjna.Pojedynczy podatnik płaci 32 procent dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości ponad 157 500 USD w 2018 r., A to wzrasta do 35 procent w przypadku pojedynczych podatników przy dochodach przekraczających 200 000 USD.

  Niesprawiedliwe? TCJA zgadza się. Wprowadza nowe odliczenie dla właścicieli firm tranzytowych w wysokości do 20 procent dochodu netto. S korporacje i ich udziałowcy kwalifikują się do tego odliczenia.